fbpx

Otázky
a odpovede

FAQ na tému pôžička pre podnikateľov – Biznis úvery.

Otázky a odpovede o Biznis úveroch, pôžičkách pre podnikateľov:

Som začínajúci podnikateľ, môžem žiadať o úver pre podnikateľov a živnostníkov?

O úver môžu žiadať podnikatelia a živnostníci s minimálne 12-mesačnou podnikateľskou históriou. Biznis úver slúži ako podpora pre vaše nasledujúce podnikateľské plány.

Pre koho je úver určený?

Úver je určený hlavne pre podnikateľov fyzické (najmä živnostníci) a právnické osoby (najmä „jednoosobové s.r.o.“), ktorých vlastníkom je osoba, ktorá dosiahla vek 23 rokov.

Na čo môžem použiť úver pre podnikateľov a živnostníkov?

Úver pre podnikateľov môžete použiť na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb bez potreby preukazovať účel ich použitia. Úver nie je viazaný účelovo. Záleží teda len na vás, čo s peniazmi z úveru urobíte pre ďalšie napredovanie vášho podnikania. Avšak pri vypĺňaní formuláru požadujeme vyplniť aj účel čerpania úveru, pre overenie, že úver bude využívaný výlučne na podnikateľské účely.

Čo znamená "Biznis úver so zábezpekou"?

Ak potrebujete do svojho podnikania investovať viac ako s bežne dostupným Biznis úverom, ponúkame Vám vyššiu sumu (od 16 000 až do 100 000 EUR). Musíte mať vek od 23 rokov. Dĺžka podnikania musí byť minimálne 1 rok a zároveň musí byť podané daňové priznanie, pričom ročné tržby musia byť vyššie ako 20.000 EUR. Prebieha tiež zabezpečenie nehnuteľným majetkom (rodinný dom, byt, budova, pozemok). Viac info o produkte TU

Čo znamená "Biznis úver s odmenou"?

V prípade, že načerpáte Biznis úver vo výške 3 000 € a viac, s dobou splatnosti 30 a viac mesiacov, môžete získať odmenu za riadne splácanie. Celkovo tak môžete získať späť až sumu 4 splátok. Viac detailov sa dozviete z Verejného prísľubu, ktorý je zverejnený v sekcii Dôležité dokumenty, prípadne TU.

Kde môžem požiadať o Biznis úver?

O úver môžete požiadať prostredníctvom online formulára na tejto internetovej stránke. V prípade, že už Biznis úver čerpáte, o ďalší môžete požiadať aj vo svojej klientskej zóne.

Ako dlho trvá schválenie úveru pre podnikateľov?

Informáciu o predbežnom schválení Biznis úveru dostanete do niekoľkých minút od ukončenia online žiadosti. Celý proces, od žiadosti o Biznis úver až po jej vyplatenie na váš firemný účet, vybavíte v priebehu jedného pracovného dňa. Klienti bánk ČSOB, VÚB, Tatra banky a Poštovej banky získajú finančné prostriedky z úveru zväčša už do 3 hodín.

Prečo vám potrebujem zaslať zo svojho účtu platbu 0,01 €?

Platba vo výške 0,01 € slúži na overenie, či firemný účet uvedený v žiadosti o úver pre podnikateľov patrí skutočne vám. Túto povinnosť overenia majiteľa účtu nám ukladá zákon. Táto platba vám bude samozrejme vrátená, slúži výhradne na identifikáciu.

Čo mám robiť, keď meškám so zaplatením splátky a nemôžem ju uhradiť?

Ihneď ako budete mať vedomosť, že nebudete môcť uhradiť svoju splátku včas, prípadne už s jej zaplatením meškáte, kontaktujte nás prostredníctvom klientskej linky 0800 700 200. Pokúsime sa vám pomôcť vašu situáciu zvládnuť čo najlepšie. Myslite na to, že čím skôr sa ohlásite, tým jednoduchšie dokážeme problém vyriešiť.

  Biznis newsletter


  Pripravili sme iba pre vás newsletter s najnovším obsahom pre zaregistrovaných. Nezmeškajte už žiadnu súťaž a zostaňte stále v obraze. Prihláste si na odber svoj e-mail. Ako BONUS vám sprístupníme exkluzívny prístup na sociálne siete.


  Po prečítaní dokumentov GDPR môžete Váš súhlas hocikedy odvolať.

  Otázky a odpovede týkajúce sa poistenia:

  Pre koho je poistenie určené?

  Poistenie je určené výlučne pre majiteľov živnosti, ktorí v čase žiadosti o biznis úver majú menej ako 62 rokov, nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok, nie sú v pracovnej neschopnosti.

  Poistné riziká

  Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.

  Úplná trvalá invalidita

  Ak Vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

  Úmrtie

  Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

  Výška poistného krytia

  Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

  Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na čas trvania pracovnej neschopnosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. V prípade, že medzi dvomi stavmi práceneschopnosti neubehlo viac ako 60 dní, budú oba tieto stavy posudzované ako jedna poistná udalosť, pričom sa na v poradí druhú práceneschopnosť čakacia lehota 30 dní nevzťahuje.

  Úplná trvalá invalidita

  Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej úplnou trvalou invaliditou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu uznania poistnej udalosti a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu uznania poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného poistenie zaniká.

  Úmrtie

  Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu smrti poisteného a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu smrti poisteného. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného poistenie zaniká.

  Dôležité pojmy

  Poistník = PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktorý s poisteným uzavrel Zmluvu o úvere

  Poistený = Klient – fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ –, ktorý má s Poistníkom uzavretú úverovú zmluvu alebo fyzická osoba, ktorá ako spoludlžník pristúpila k záväzku dlžníka (právnickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa) zo Zmluvy o úvere. V prípade úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti je možné poistiť maximálne dvoch klientov

  Poisťovateľ = MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktoré s poistníkom uzavreli poistnú zmluvu

  Biznis úver s odmenou (Cash back) = Ak načerpáte Biznis úver v požadovanej výške a dobe splatnosti, môžete získať odmenu za riadne splácanie. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto záložke webu.

  Poistná udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

  Poistné plnenie = suma, ktorá je podľa Poistnej zmluvy vyplatená oprávnenej osobe v prípade, ak nastala povinnosť Poisťovateľa plniť

  Prihláška = dokument, v ktorom vyhlasujete súhlas s poistením a pristupujete k poisteniu podľa Poistnej zmluvy

  Škodová udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou môže byť spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

  Zmluva o úvere = zmluva, ktorej účelom je poskytnutie spotrebiteľského úveru alebo úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej je dohodnuté poistenie poisteného podľa tejto poistnej zmluvy vo forme Prihlášky do poistenia a na základe ktorej má Klient záväzky voči poistníkovi (najmä splatiť úver, úrok z úveru, ostatné príslušenstvo a súvisiace nároky).

  Dokumenty

  Rámcové poistné zmluvy č. 500.018, 500.023 a 500.024 v znení ich dodatkov, uzatvorené medzi spoločnosťami PROFI CREDIT, Slovakia, s.r.o., ako poistníkom a MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poisťovateľ 1 a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poistiteľ 2, Vám poskytuje možnosť poistenia schopnosti splácať váš úver. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou. Všetky dokumenty súvisiace s poistením nájdete v časti „Dôležité dokumenty“.

  Hlásenie škodovej udalosti

  Poistený škodovú udalosť rieši priamo s Poisťovateľom na jeho kontaktných miestach. Škodová udalosť musí byť nahlásená Poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vzniku škodovej udalosti. Tu je na stiahnutie tlačivo Poistné hlásenie.

  Starostlivosť o zákazníkov

  Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vášho poistenia alebo máte akýkoľvek dôvod na sťažnosť, kontaktujte, prosím, poisťovateľa písomne na adrese Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, alebo MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, alebo na e-mailovú adresu metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, poisťovateľ vás bude informovať o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.

  Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

  Kontaktujte našu bezplatnú infolinku telefón bizis úvery 0800 700 200

  Newsletter

  Newsletter

  Pripravili sme pre vás newsletter s najnovším obsahom. Nezmeškajte žiadnu súťaž a zostaňte stále v obraze. Prihláste na odber svoj e-mail* a nezmeškáte nič dôležité. Ako BONUS vám sprístupníme prístup na sociálne siete.

  Boli ste úspešne pridaný k našim odoberatelom newslettra